Islamic Banking vs Conventional Banking

Narito ang ilan sa pagkakaiba ng Islamic banking sa conventional banking na mahalagang malaman ng mga Muslim. Maraming salamat.

1. Ang Islamic banking ay pinapatakbo ng naaayon sa batas ng Shariah, samantalang ang conventional banking ay base sa sistemang ginawa ng tao.

2. Ang pinakamalaking pagkakaiba ng dalawang ito ay:  sa Islamic banking ay hindi nahahaluan ng riba (usury), subalit ang conventional banking ay napapalooban ng riba.

3. Layunin ng Islamic banking na kumita ng malaki subalit may paghihigpit na naaayon sa Shariah, ang
conventional banking naman ay may layunin ding kumita ng malaki ng walang paghihigpit, ibig-sabihin ay kahit sa maling paraan.

4. Sa Islamic banking ay isinusulong ang magkasalong kita at pagkalugi ng investor (depositor) at ng gumagamit ng pondo nito o enterpreneur, ibig-sabihin ay kung kumita ang enterpreneur ay kikita rin ang investor at kung nalugi ang enterpreneur ay malulugi ka rin na investor (depositor). Ito ang tinatawag na sistema ng mudarabah sa Islam. Pero sa conventional banking ay sinisigurado ang kita ng depositor sa pamamagitan ng pagbibigay ng partikular na interest rate kahit nalulugi na ang bangko.

5. Sa Islamic banking ay maaari kang direktang maglabas ng iyong zakat at tulungan ka na kuwentahin ito at sila na rin ang kokolekta nito at magbibigay sa nararapat na pagbigyan, na siyang hindi naman isinasagawa sa conventional banking.

6. Ang relasyon ng Islamic banking sa kanilang mga (kliyente) depositor ay katulad ng pagiging business partners, o ng investor at trader (mangangalakal), o ng buyer at seller. Kung saan ay ang banko ay negosyante at ikaw naman ay nagbibigay ng share para sa kanilang negosyo, produkto at serbisyo. Kung kumita ang produkto ay kikita rin ang depositor subalit kung malugi ay malulugi rin ang depositor. Sa conventional banking naman ay creditor (pinagkakautangan) at debtor (may utang) ang katulad ng relasyon ng depositor at bangko. Kung kaya ito ay pumapasok sa riba dahil ito ay katulad ng pagpapautang ng pera at bibigyan nila ng interes ang nagpautang sa kanila (depositor).

7. Hindi ginagarantiya ng Islamic banking ang deposito ng lahat ng kanilang depositors lalo't ito'y nasa account na may sistemang mudarabah, maliban lamang kung ito ay may account na nasa sistemang wadi'ah, kung saan maaari niyang mabawi ang kanyang pondo. Ang lahat naman ng depositor sa conventional banking ay ginagarantiya ang kanilang deposito subalit sa limitadong halaga lamang o tinatawag na insurance.

8. Siyempre ang Islamic banking ay hindi nakikipagnegosasyon sa mga gawaing haram, hindi nagnenegosyo ng haram o anumang produkto o serbisyo na taliwas sa Islam, na taliwas naman sa conventional banking kung saan hindi sila maingat kung ito ba ay halal o haram.

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa pagkakaiba ng Islamic banking at conventional banking ay bisitahin lamang ang mga links na ito: 


Mainam rin na magtanong sa ating mga guro tungkol dito upang makamtan natin ang ikinalulugod ni Allah.

2 comments: