Mga Alituntunin sa Pagbili ng Ginto't Pilak, at Palitan ng Pera

Mahalagang malaman ng bawat Muslim ang mga patakarang ito ng Islam dahil ito ay kabutihan para sa atin na utos ng ating Panginoong Allah. At upang tayo'y makaiwas sa malaking kasalanan ng riba. Tandaan natin na anumang ipag-utos ni Allah ay makabubuti sa atin at anumang Kanyang ipagbawal ay makasasama sa atin.

1. Pagbili ng ginto sa ginto, o pilak sa pilak.

Kapag bibili ng ginto na ang gagamiting pagbili ay katulad rin nitong ginto, o kaya ay bibili ng pilak at katulad nitong pilak ang pambili, ay kailangang ito ay may magkaparehas na uri't timbang, at kailangang magkapalitan ng produkto sa mismong lugar na iyon at panahon. Obligadong maisatupad ang nabanggit na dalawang kondisyon sa pagbili ng ginto sa ginto o pilak sa pilak upang maging halal ang pagbenta o pagpapalitan. Samakatuwid ay haram (bawal) ang pagbili ng ginto sa ginto o pilak sa pilak ng may magkaibang uri't timbang ang mga ito, at haram din na ipagpaliban ang pagpapalitan ng nasabing mga ginto o pilak.

Halimbawa ay bibili si Ahmad ng ginto kay Zayd at ang pambili niya ay ginto rin. Kailangan ang ginto na
bibilhin niya ay magkaparehas ng timbang at uri ng ginto na dala-dala niyang pambili. At kailangan ay mag-abutan (magpalitan) sila sa mismong lugar at oras na iyon. Hindi puwedeng kunin ni Ahmad ang ginto na bibilhin niya at sasabihin niya kay Zayd na mamaya ko na lang iabot sa iyo ang gintong ibabayad ko sa iyo, o bukas na lang. Kailangan ay magkapalitan sila sa sitwasyong iyon ng may parehas na timbang at uri. At ganyan din ang alituntunin ng pilak sa pilak na pagbili.

2. Pagbili ng ginto o pilak na ang pambili rito ay hindi nito katulad.

Kung ang gagamiting pambili ng ginto ay hindi katulad nitong ginto, o  pilak na ang pambili ay hindi pilak, ay mayroon namang isang kondisyon lamang at ito ay yaong magkapalitan (magkabigayan) sila sa mismong lugar at oras na iyon na sila'y nagbebentahan. At, maaari silang magbentahan sa magkaibang halaga.

Halimbawa ay bibili ka ng ginto na pera ang iyong pambili. Kailangang sa oras na iyon ng iyong pagbili ay makuha mo ang ginto at mabayaran mo naman ito ng buo. Dahil sa Islam ay bawal ang pagbili ng ginto o pilak ng installment, haram din na inuutang ang ginto't pilak, at pati ang pagsasanla ng ginto't pilak ay haram sa Islam. Gayundin ay haram ang pagtitinda o pagbili nito ng long distance o yaong online dahil delay o ilang araw bago makarating sa iyo ang iyong biniling ginto o pilak kahit ikaw ay nakapagbayad na.

3. Palitan ng pera ng may magkatulad na currency (hal.: Saudi Riyal to Saudi Riyal, Malaysian Ringgit to Malaysian Ringgit).

Ganyan din ang batas ng pagpapalitan magkatulad na currency. Kailangan ay magkatulad ang halaga at magkapalitan sa lugar at oras na iyon. Kaya naman yaong nakikita natin minsan sa mga highway na nagbebenta ng barya sa mga drivers, kung saan yaong nagpapabarya ng 500 pesos ay makakakuha lamang ng nakabalot na mga barya ng 490 pesos, ay haram sa Islam. Pati yaong pagpapa-encash ng tseke sa mas mababang halaga ay pumapasok din sa riba.

4. Palitan ng pera ng magkaibang currency (hal.: UAE Dirhams to Philippine Peso).

Kung magpapapalit ka ng iyong foreign currency sa money changer ay kailangan lamang na magkaabutan kayo't magkapalitan ng inyong mga pera sa mismong lugar at oras na iyon. At, siyempre natural na sa magkaibang halaga ang dalawang magkaibang currency.

Ang konklusyon ng mga alituntunin ng tatlong (ginto, pilak, at pera) mga nabanggit sa itaas ay kapag nagkatulad ang pambili at bibilhin (hal.: ginto sa ginto, pilak sa pilak, Singaporean Dollars sa Singaporean Dollars) ay may dalawang kondisyon: 1. Na magkatulad ang uri't timbang; at 2. Magkapalitan sa lugar at oras na iyon. At kapag nagkaiba ang pambili at bibilhin (hal.: pera sa ginto, ginto sa pilak, US Dollars to Philippine Peso) ay isa lamang ang kondisyon at yaon ay ang magkapalitan sa lugar at oras na yaon.

At ang dalil rito ay sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam:
(الذهب بالذهب, والفضة بالفضة...  مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد) رواه مسلم
"Ang (pagtitinda ng) ginto sa ginto, pilak sa pilak, ay dapat na magkaparehas at magpalitan sa mismong lugar. Subalit kung magkaiba ang pambili at bibilhin sa mga ito ay ibenta ninyo sa nais ninyo, basta't magpalitan sa mismong lugar." [Iniulat ni Muslim]

No comments:

Post a Comment