[Quran 2:275] "At Ipinahintulot ng Allah ang Pangangalakal at Ipinagbawal Niya ang Riba."

Sabi ng Allah:
((وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) سورة البقرة:275
"At ipinahintulot ng Allah ang pangangalakal (pagtitinda) at ipinagbawal Niya ang riba (usurya)." [Suratul Baqarah:275]

Ang berso na ito ang sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagsasabi na ang pangangalakal ay katulad lamang din ng riba. At dito'y ipinahayag ng Allah na ito ay magkaiba kung saan Kanyang ipinapahintulot sa atin ang pangangalakal at pagtitinda dahil ito ay napapalooban ng kapakinabangan ng negosyante at ng mamimili, na ang pangangalakal ay naghahatid ng kabutihan at pagkakaroon ng kita sa pamamaraang tama
ng may gawa't pagsisikap. Samantalang ang riba o usurya ay pananamantala, pagkasira, kawalang katarungan, at pagkakaroon ng kita sa maling paraan ng walang gawa't pagsisikap.

Bilang isang Muslim, tayo ay naniniwala na anuman ang ipagbawal ng Allah sa atin ay makakasira sa atin at sa pamayanan, at isa na nga rito ang riba. Isa sa mga halimbawa ng riba ay ang pagpapautang ng pera ng may interes, maliit man o malaki, na tinatawag ring minsan na five-six. Halimbawa ay magpapautang ka ng 500 at babayaran ka ng 600 ng umutang sa iyo. Ang nagpautang ng may interes, nangutang, Ito ay kabilang sa  malalaking kasalanan at ikinagagalit ng Allah. Sa mga susunod na posts ay tatalakayin natin ng mas malawak ang riba at magbibigay ng mas maraming halimbawa nito, insha Allah.

Ang riba ay hindi nakakatulong sa mga nangangailangan bagkus lalo itong nagpapabaon sa mga mahihirap at nangangailangan. Ito'y malinaw na kawalang katarungan at nagtuturo ng pagkasakim sa pera. Ang gumagawa ng riba ay kumikita sa maling paraan at nagtuturo sa kanila ng kawalan ng habag sa mga umuutang sa kanila.

Sadyang ang Allah ay mahabagin at higit na nakakaalam. Alam Niya ang makakabuti sa atin at ang makakasama sa atin. Ipinagbabawal man Niya sa atin ang ibang bagay na masama ay pinapalitan naman Niya ito para sa atin ng higit na mabuti. Halimbawa na lamang ng berso na nasa itaas kung saan ipinagbawal Niya ang riba subalit ipinahintulot naman Niya ang pangangalakal. Ipinagbawal Niya ang bf-gf relationship subalit ipinahintulot Niya ang kasal. Ipinagbawal Niya ang pagsisinungaling at ipinag-utos Niya ang katapatan. Ipinagbawal Niya ang pagpapakita ng ating awrah (maselang bahagi ng katawan) at ipinag-utos Niya ang hijab para sa lalake't babae. Ipinagbawal Niya ang musical instrument subalit nariyan ang Quran, nashid at adhan. Ipinagbawal Niya ang pag-inom ng alak at binigyan Niya tayo ng malilinis na inumin. Ipinagbawal Niya ang baboy at binigyan Niya tayo ng masasarap na pagkain. Allahu akbar! Hindi kailanman tayo pinababayaan ng Allah.

Magpasalamat tayo sa Allah sapagkat tayo'y Kanyang ginabayan sa Islam at ipinaalam Niya sa atin ang tama at mali. Alhamdulillah.

No comments:

Post a Comment